Deze algemene voorwaarden van de Samenwerkende Vakafdelingen Verhuizen en Meubeltransport (SAVAM) zijn tot stand gekomen in april 2000 in overleg met de Consumentenbond en het Konsumenten Kontakt in het kader van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) van de Sociaal-Economische Raad.

ALGEMEEN
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. klant: de opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst*;
b. verhuizer: de opdrachtnemer, die beroepsmatig verhuizingen verzorgt;
c. verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij de verhuizer zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren binnen een gebouw en/of over de weg;
d. verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt met uitzondering van die zaken die volgens verkeersopvattingen niet tot de gebruikelijke inhoud van die ruimte behoren;
e. inboedel: al de verhuisgoederen in een woonruimte, die onder de verhuisovereenkomst vallen;
f. bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk.

* Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt de verhuizer met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken omtrent de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.

WERKINGSSFEER
Artikel 2

Deze algemene voorwaarden voor verhuizingen zijn van toepassing op verhuizingen binnen een gebouw, op verhuizingen waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg en op verhuizingen waarbij sprake is van een combinatie daarvan en voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen van bedrijven.

Partijen kunnen overeenkomen deze voorwaarden te laten gelden voor andere verhuizingen.

VOORAF VERSTREKKEN VAN INFORMATIE DOOR PARTIJEN

Artikel 3

1. De verhuizer dient de verhuisafstand, het volume en – indien nodig – het gewicht van de verhuisgoederen te schatten.
2. De verhuizer stelt zich op de hoogte van de aard van de verhuizing (soort woning, woonhoogte, aanwezigheid lift, aan- en afvoerwegen en dergelijke).
3. De verhuizer wijst de klant erop dat:
a. de klant de verhuizer kan verzoeken om voor rekening van de klant een afzonderlijke verzekering af te sluiten die de risico’s dekt waarvoor de verhuizer niet aansprakelijk is;
b. partijen kunnen overeenkomen, dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van de verhuizer uit deze overeenkomst tegen vergoeding verhoogd zal worden tot een nader aan te geven bedrag per inboedel;
c. de klant, schriftelijk en tegen een vergoeding, het bedrag van een bijzonder belang bij de aflevering voor het geval van verlies of beschadiging van het verhuisgoed en voor overschrijding van een overeengekomen termijn van aanvang of einde van de verhuizing kan vaststellen.
4. De verhuizer stelt de klant ervan op de hoogte dat de klant kennis moet geven van:
a. alle voorwerpen, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert;
b. alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale voor de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
c. alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en of buitenlandse instanties, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van edelmetaal, edelstenen, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens, enz.;
d. andere zaken die voor de verhuizer van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing, tenzij de klant mag aannemen dat de verhuizer deze gegevens kent.

GEVAARLIJKE VOORWERPEN OF PRODUKTEN
Artikel 4

1. Als de klant aan de verhuizer gevaarlijke voorwerpen of produkten ter hand stelt, moet de klant de verhuizer inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en de verhuizer de te nemen voorzorgsmaatregelen aangeven.
2. De verhuizer heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of produkten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen.
3. De verhuizer heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of produkten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, op iedere tijd en plaats uit te laden en om deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schaden die uit het vervoer ervan voortkomen.

DOUANEFORMALITEITEN
Artikel 5

Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen:
a. de verhuizer dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten;
b. de klant dient aan de verhuizer de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.

VERHUISPRIJS
Artikel 6

1. Als basis voor de verhuisprijs kan worden overeengekomen:
a. een vaste prijs berekend op basis van vastgesteld volume en afstand, of
b. een maximumprijs, indien onzekere factoren de bepaling van een vaste prijs niet mogelijk maken, of
c. een prestatieprijs, berekend op basis van tijdsduur en afstand, als opname van het volume vooraf niet mogelijk is, of
d. een na de uitvoering van de opdracht te berekenen prijs op basis van een overeengekomen tarief per kilometer en volume of per uur.
2. De verhuisprijs wordt verder bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van de verhuizer, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen:
a. het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken;
b. het afnemen, opnemen, loskoppelen), plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair enz. en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd. De verhuizer mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist;
c. de premies voor de afzonderlijke verzekeringen zoals bedoeld in artikel 3 lid 3.
3. In de verhuisprijs zijn niet begrepen: het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.

SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 7

1. De offerte wordt zomogelijk schriftelijk uitgebracht.
2. In de, gedateerde, offerte worden in ieder geval vermeld:
a. de door de verhuizer te verrichten werkzaamheden,
b. de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW),
c. de wijze van betaling
d. en voor zover bekend de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing.In de offerte wordt melding gemaakt van de informatieverplichting die de partijen hebben volgens de algemene voorwaarden. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt bij de offerte gevoegd.
3. De offerte blijft onherroepelijk tot dertig dagen na ontvangst.
4. De verhuisovereenkomst is tot stand gekomen zodra de klant zo mogelijk schriftelijk heeft laten weten de offerte van de verhuizer te accepteren of anderszins de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.

BETALING
Artikel 8

1. De klant moet de verhuisprijs, in overleg met de verhuizer, a contant betalen bij de aanbieding van de kwitantie direct na de verhuizing of betalen door overmaking binnen veertien dagen na de ontvangst van de factuur. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan de verhuizer andere kosten is verschuldigd volgens deze voorwaarden. Wanneer er sprake is van minderwerk wordt de prijs verlaagd. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren.
2. Indien de klant aan het in lid 1 van dit artikel gestelde niet voldoet, is hij verplicht het verschuldigde bedrag na sommatie binnen een redelijke termijn te betalen. Het oorspronkelijk verschuldigde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente, gerekend vanaf de in de sommatie genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van de ontvangst van het verschuldigde, en met alle door de verhuizer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.
WIJZIGEN, ANNULEREN, OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 9
1. De klant mag de uitvoering van de verhuisovereenkomst wijzigen. De gewenste wijziging moet voor de verhuizer uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij de verhuizer niet verstoren. De klant moet de verhuizer bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging de verhuizer voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.
2. Als de verhuizer door bepaalde omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij:
a. nieuwe instructies vragen aan de klant, of
b. als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn.
3. De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is de verhuizer daarvoor een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot 30 dagen voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs.
Bij annulering tot 14 respectievelijk 7 dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de verhuisprijs. Bij annulering binnen 7 dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd.
De annulering geschiedt door mondelinge of schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan.
4. De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat de verhuizer de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging aan de verhuizer worden meegedeeld. Als de klant schade lijdt, dient de verhuizer – behoudens overmacht als bedoeld in artikel 9 lid 2 – deze te vergoeden tot ten hoogste de overeengekomen verhuisprijs.

VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUIZER
Artikel 10

1. De verhuizer is verplicht:
a. de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;
b. een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien.
2. De verplichtingen van de verhuizer die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de definitieve of tijdelijke bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUIZER
Artikel 11

1. Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is de verhuizer aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig verhuizer niet heeft kunnen vermijden en voorzover zulk een verhuizer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
2. De verhuizer kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:
a. de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;
b. de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig, dat voor de verhuizing wordt gebezigd, zich bevindt;
c. de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen;
d. enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor rekening van de klant komen, aan de verhuisgoederen overkomen ongeval.
Bijzondere risico’s
3. De verhuizer die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
a. het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe eigener beweging ter beschikking gesteld;
b. de keuze door de klant – hoewel de verhuizer hem een andere mogelijkheid aan de hand deed – van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;
c. de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor de verhuizer, indien hij conform artikel 3.4 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen,
d. de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals:
– lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen
– het afsterven van planten
– het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en postzegelverzamelingen, tenzij de klant deze zaken veer het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan de verhuizer heeft overhandigd
– het niet of niet goed meer functioneren van electrische, electronische of mechanische apparatuur.
4. De verhuizer is bovendien aansprakelijk voor het achterblijven van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat bekend was of had behoren te zijn.
5. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, of voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is de verhuizer gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen onder bijvoeging van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT
Artikel 12

1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die de verhuizer lijdt tengevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikel 3 en 4 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen.
2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan de verhuizer indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 9.3 van kracht.

SCHADEMELDING
Artikel 13

1a. Direct waarneembare schade dient tijdens of zo spoedig mogelijk na de verhuizing aan de verhuizer te worden gemeld;
1b. Niet-direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk en bij voorkeur binnen 30 dagen na de verhuizing aan de verhuizer te worden gemeld.
2. De mogelijkheid tot het instellen van een vordering door de klant vervalt van rechtswege 1 jaar na de verhuisdatum.
3. De schade-aangifte dient bij voorkeur schriftelijk te gebeuren.

SCHADEVERGOEDING
Artikel 14

1. De schadevergoeding die de verhuizer op grond van een door hem aangegane verhuisovereenkomst is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoefde van die verhuisovereenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot een bedrag van 100.000 gulden of tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.
2. Indien de verhuizer in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen, is zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 100.000 gulden per inboedel of tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.
3. Schade die geringer is dan fl 50,– is voor rekening van de klant, voor schade groter dan fl 50,– kan de verhuizer voor het volledige schadebedrag aansprakelijk worden gesteld, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
4. Voor zover de verhuizer aansprakelijk is wegens niet nakomen van zijn verplichtingen zoals genoemd in artikel 10 lid 1, heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is vastgesteld:
a. bij totaal verlies of vermissing een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrok ken verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en op de plaats waar het had moeten worden afgeleverd, vermeerderd met eventuele kosten die direct verband houden met de schade.
b. bij gedeeltelijk verlies of beschadiging een vergoeding die ter keuze van de klant bestaat uit:
1. een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigde verhuisgoed;
2. een bedrag gelijk aan de waarde die het verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het goed had moeten worden afgeleverd, verminderd met de restwaarde van het verhuisgoed bij de aflevering, alsmede met eventuele besparingen aan de zijde van de klant.
5. Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verlorengegane dan wel vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tusen de klant en de verhuizer overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd.
6. De verhuizer kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

GESCHILLEN
Artikel 15

1. Geschillen tussen de klant en de verhuizer over de totstandkoming of uitvoering van de verhuisovereenkomst kunnen zowel door de klant als door de verhuizer worden voorgelegd aan de:
Geschillencommissie Verhuizen
Surinamestraat 24
2585 GJ ‘s-Gravenhage
of aan de bevoegde rechter in Nederland.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst aan de verhuizer heeft voorgelegd. Uiterlijk 3 maanden nadat de klacht aan de verhuizer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
3. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de verhuizer aan deze keuze gehouden.
4. Wanneer de verhuizer een geschil behandeld wil zien stelt hij de klant schriftelijk voor het geschil te laten behandelen door de Geschillencommissie. De verhuizer kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als de klant niet binnen 5 weken schriftelijk laat weten in te stemmen met behandeling van het geschil door de Geschillencommisie. Indien de verhuizer, in het geval de klant het verzoek heeft afgewezen of niet binnen de termijn van 5 weken heeft geantwoord, het geschil niet binnen twee maanden aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechter, dan kan de klant het geschil alsnog voor behandeling voorleggen aan de Geschillencommissie.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies, Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Alle verhuisovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

NAKOMINGSGARANTIE
Artikel 16

De SAVAM zal de verplichtingen van een lid tegenover de klant, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie Verhuizen, overnemen indien het lid deze verplichting niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen; een en ander tenzij het lid dat bindende advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de klant een schriftelijk beroep hierop doet bij de SAVAM.

WIJZIGINGEN
Artikel 17

Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de consumentenorganisaties, zijnde de Consumentenbond en het Konsument Kontakt, tot stand komen. In geval van zodanige wijzigingen worden deze eerst van kracht twee maanden nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd door de SAVAM, die de verplichting op zich neemt, zodra de wijzigingen zijn vastgesteld deze openbaar te maken.
De SAVAM en de consumentenorganisaties zullen deze algemene voorwaarden in 2002 evalueren.